Jedného takého   ... Úvod ...   ... Prvý
sľubného dňa,si aj            ... Druhý
pre mňa prišlo to            ... Tretí
ráno,a už som ne-
mohol kresliť. Tak
som to znenávidel.            ... Späť
Celý ten každoran-
ný rituál, čo ma
tri roky robil tak
šťastným,zabila ma
asi rutina, alebo
mi prosto tak za-
jebalo,ako mi vždy
zajebe a musím po-
tom nájsť spôsob
ako ďalej.  Lenže
teraz to bolo váž-
ne, nie a nie, už
som sa nadobro vy-
rovnal s normálnym
svojím životom až
do konca a bez u-
menia, bez litera-
túri a bez hudby a
a bez kávy dokonca
, ktorá mi tiež už
nechutila! Ale na-
koniec ma to zase
draplo raz v auto-
buse a vedel som
to,že je to tu!Ale
pozor, hovorím si,
chlapče, musíš si
dávať pozor na ru-
tinu, žiadna pra-
videlnosť: vymys-
slel som si, alebo
som predtým niekde
čítal, že v kruš-
ných časoch človek
nieže - musí vytr-
vať,ale práveže sa
musí vrátiť,najle-
pšie až celkom do
detstva a spomenul
som si na to - ako
od malička milujem
biele zošity, ako
som si ich rád za-
kladal a najkraj-
šie vyzdobil, a že
vôbec každý správ-
ny magor má v ame-
rických  filmoch
svoj zošit s nád-
hernými  kresbami
,ktorý stále má so
sebou,  keď ho to
začne kmásať hoci-
kde, aby tomu dal
kdekoľvek priechod
na svetlo          2007-2019 © Peter Krutek