Tvrdenie, že   ... Úvod...   ... Renoirov kráter v auguste 
prenos vybraných      ... Desiatky jednotiek a núl na tisíce 
diel na plánetu,                     ... Macke 
je  najohlasova-
nejšia krádež v
dejinách, nie je                     ... Späť
nič iné ako plyt-
ká bulvárna lož,
veď len náklady
na  uskladnedne-
nie a technický
sprievod k dneš-
nému dňu  ďaleko
prevýšili  štyri
miliardy

o Nočný lov v An-
tibes,  Goldfish
a  prvý Krutekov
zošit, sme priš-
li nenávratne,ce-
lá vec je v štá-
diu vyšetrovania

-  momentálne sa
preveruje  možná
sofistikovaná sa-
botáž,  práve zo
strany obdivova-
teľov  viziónár-
skeho básnika a
kresliara  Petra
Kruteka, ktorý vo
svojom diele, o-
písal do detail-
ov podobnú uda-
losť, píše dos-
lova,že: čím sme
boli  bližšie k
Slnku, svetlo bo-
lo chamtivejšie,
Renoir  chladol,
Rembrandt sa roz-
tápal  a Picasso
s Klimtom akoby
celé veky túžili
horieť.

 výstavba pokra-
čuje podľa plánu
kráterom Brahms               2007-2017 © Peter Krutek