Jasné, že niečo       ... Úvod...        ... Iná
také ako chémia                  ... Brečtan
existuje a sku-               ... Chrbtom k sebe
čne stačí jeden                   ... Dávid
pohľad a prásk,            ... vo štvrtok v Auparku
viete to obaja.              ... Sám veľký démon
Toto by šlo,sem                  ... Red fest
teda áno, tade-  ... Srdcová kráľovná je prečiarknutá v páse
to kamarát! Tá-       ... Ale niekedy vyzerala aj takto
to perlivá uda-      ... hmatom môžem žiť len jeden život
losť  patrí do               ... žena s mobilom
zoznamu základ-             ... Reliktové žiarenie
ných mechaniz-                  ... Nabudúce
mov zabezpeču-                 ... poŠUŠKAné
júcich pokračo-          ... príliš secesná šľahačka
vanie.Dlhoročnú                ... sekundantky
lásku evolúcia         ... Bledé pery, mučivé kliešte
nijako búrlivo                    ... ukáž
neposilňuje, no
keď sa to začne
po chemicky,keď                    ... Späť
teda preskočia
iskry,alebo keď
to zasvieti,bý-
va to väčšinou
kurevsky rýchlo
chamtivé.Chémia
dokonca funguje
aj jedným sme-
rom, a teda ako
nevzájomná sólo
udalosť implo-
dujúca nakoniec
iba v jednom z
reakčných osôb.
Keby nebol taký
markantný roz-
diel medzi lás-
kou a chémiou,
medzi zaľúbením
a tým, čo značí
niekoho milovať
- tak by vzťahy
trvali navždy a
nebolo by toľko
zbytočného mi-
lostného umenia
Ešte šťastie,že
nemám v mobile
register nevo-
laných čísel,na
konci  ktorých
mlčia  ženy z
mnohých alter-
natývnych živo-
tov.                  2007-2017 © Peter Krutek