Chvála nebu za to,   ... Úvod ...  ... Michelangelo
že pod svojimi be-             ... Schiele
lasými sukňami čas              ... Rubens
od času ukryje na-            ... Caravaggio
ozajstnáho umelca,            ... Velasquez
urobí to málokedy.             ... Leonardo
Rilke napísal, že             ... Vermeer
nie je 300 básni-            ... Rembrandt
kov .. a možno ich              ... A iní
nie je od začiatku
ani sto, a rovnako
to bude aj medzi               ... Späť
mal iarmi a krez-
bičmi. Ako si tak
hystericky študu-
jem, to čo ma prá-
ve sebecky zaujíma
- pár som ich pre
seba objavil a ako
blesk som okamžite
pocítil nástojčívý
chtíč prekrezbiť,
prečiarovať  ich
daktoré práce,naj-
mä pri holých že-
nách sa to vo mne
zbiera, a pri žen-
ských ústach a vô-
bec pri ženách,som
istotne  hetero-
sexuál, tak je.Ale
aj čiary,čiary,keď
vidím krásne krivé
čiary, veľmi ma to
zláka. Moje obrov-
ské ustrašené Ego
 - to s ktorým sme
večne v sebe,  mi
v hlave šepoce, že
to dáš, musíš! Čo
sa bojíš, aký reš-
pekt?! A tak idem
do toho - tuná sú
tie interpretácie,
štúdie,alebo čo už
to je, často krát
vyjdem mimo pred-
lôh, niekedy chcem
ale častejšie mu-
sím, zachraňujem,
prenasledujem sivú
líniu, tam kam mi-
mo vybočila,verím,
že tam niekde bude
moja pravda; v tom
tichom rannom sve-
te na dlážke,nako-
niec chyby neexis-
tujú.              2007-2019 © Peter Krutek