Ide tu skôr o ilus-    ... Úvod ...    ... 2018
trovanie sveta pod-             ... 2017
ľa Petra Ká, o toto             ... 2015
sa snažím - viem,že             ... 2012
to nie je skromné.             ... 2011
Kresby,texty rozvý-             ... 2010
jajú - niekedy je v
nich ukrytá zvrcho-
vaná pointa celej             ... Späť
básne,  občasne sa
poézia  rozťahuje
kdesi medzi názvom
a tou sofistikova-
nou grafitovou špi-
nou na papieri; bý-
va aj tak,že poézia
je rovno v tej špi-
ne.  Ide hlavne o
čo možno najčistej-
šie čiary - niekde
sa šedá krv, ktorá
vnútri v nich prúdi
nahromadí a je po-
tom čierna, niekedy
to chce  grafit na
plocho, vačšinou to
však nijako nesúvi-
sí so svetlom, asi
je to arogantné a
amatérske, ale ozaj
nikdy som sa nesta-
ral o svetlo,zaují-
majú ma tvary.Prav-
da, je možné, že ma
ešte  to  všetko
svetlo, ktoré som
prehliadol, raz za-
leje svojím jasom a
vyberieme sa spolu
rozháňať najnočnej-
šiu tmu,rovnako ako
aj jeho všetky pes-
tré deti  - farby,
ktoré tiež - z mne
neznámeho  dôvodu,
mnou nijako zvlášť
nehýbu, budú raz v
mojich skvúcich sa
prácach jasať všet-
kými svojimi možný-
mi odtieňmi,ale te-
raz teda nie.  Mňa
už roky rozochvieva
sivá a odjakživa mi
voňali ceruzky,chce
sa mi nimi švihať
nádherné macherské
línie a možno všet-
ko to svetlo je tam
v textoch a tým pá-
dom by ho už tu bo-
lo priveľa.          2007-2018 © Peter Krutek