Čo potrebujem,    ... Úvod ...    ... Ilustrácie
si nakreslím.            ... Interpretácie
Povedal som si            ... Autoportréty
- nikam necho-           ... Podpisové vzory
dím, nikdy som
nebol pri mori
a nevidel som
prales,ale mô-
žem si nakres-                ... Späť
liť leoparda,
čo o ňom roz-
práva v Knihe
Džunglí, môžem
si  nakresliť
čokoľvek, kam-
koľvek cesto-
vať je mrhavé
puntičkárstvo.
Nebudem si ka-
ziť svoje ilú-
zie materiál-
nou skutočnos-
ťou,nepotrebu-
jem realitu,čo
je aj tak dosť
značne mimo...
Ale raz,raz sa
tam vyberiem a
zložím sa tam,
naporozťahujem
tam všade pa-
piere, pokres-
lím a popíšem
ich všetky,pár
skrčím,zoštyri
roztrhám a bu-
dem tam hlasne
funieť blahom
z toho šíreho
mora a pralesa
a Paríža a ne-
konečného ves-
míru,až kým sa
nezačnem pota-
jomky tešiť na
to, ako zajtra
ráno vstanem o
tretej a budem
doma rozťaho-
vať všade pa-
papiere po ze-
mi  - šťastne
funiac blahom.        2007-2019 © Peter Krutek