Sem hodlám pí-  ... Úvod ... ... Narodil som sa pre túto chvíľu
sať len rýchle                  ... August letmo
a okamžité vý-                ... Úžasné Slovensko
prsky  svojej                 ... Rothko Chapel
chorej mysle.             ... Mauglí na konci sveta
Odjakživa sa u             ... O divadle a televízii
mňa prejavuje              ... Konvalinkový ruženec
istá   silná            ... Zoznam nevolaných čísel
exibicionisti-                     ... Akcia!
cká  potreba,                     ... Pravda
ukazovať hoci-                  ... Som romantik
čo,a aj keď to                 ... Nie som umelec
tu bude čítať                      ... Viac
asi  praúplný                    ... O poézii
nikto,  exi-                   ... O umelcoch
stuje maličká,                      ... Ženy
no pre mňa  i              ... Krutá cena za pravdu
tak prevelice           ... To si prečo urobil, Drahý
šteklivá mož-                 ... Kokocké klišé
nosť,že niekto                   ... Interview
sa predsa len           ... Večerný marazmus podeniek
nájde. Všetky                 ... Kokocké klišé
postavy,príbe-               ... Nevyšla mi kniška
hy a miesta sú
často  vykon-
štruované tak,
aby bolo zrej-                     ... Ďalej
mé, že stredom
vesmíru som ja
- moja narcis-
tická pompéz-
nosť   a môj
stále viac a
viac slabnúci
a viac  menej
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom              2007-2019 © Peter Krutek