Sem hodlám pí-  ... Úvod ...              ... Možno
sať len rýchle             ... Prečo už nepíšem hudbu
a okamžité vý-             ... Tisy v detoxe (remake)
prsky  svojej               ... Konkurz na mecenáša
chorej mysle.                      ... Janko
Odjakživa sa u         ... Len malá cena za najkrajšiu lož
mňa prejavuje         ... Narodil som sa pre túto chvíľu
istá   silná                  ... August letmo
exibicionisti-                ... Úžasné Slovensko
cká  potreba,                  ... Rothko Chapel
ukazovať hoci-              ... Mauglí na konci sveta
čo,a aj keď to              ... O divadle a televízii
tu bude čítať              ... Konvalinkový ruženec
asi  praúplný             ... Zoznam nevolaných čísel
nikto,  exi-                     ... Akcia!
stuje maličká,                     ... Pravda
no pre mňa  i                  ... Som romantik
tak prevelice                 ... Nie som umelec
šteklivá mož-                      ... Viac
nosť,že niekto                    ... O poézii
sa predsa len                   ... O umelcoch
nájde. Všetky                      ... Ženy
postavy,príbe-              ... Krutá cena za pravdu
hy a miesta sú            ... To si prečo urobil, Drahý
často  vykon-                  ... Kokocké klišé
štruované tak,                    ... Interview
aby bolo zrej-            ... Večerný marazmus podeniek
mé, že stredom                  ... Kokocké klišé
vesmíru som ja                ... Nevyšla mi kniška
- moja narcis-
tická pompéz-
nosť   a môj
stále viac a                      ... Ďalej
viac slabnúci
a viac  menej
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom               2007-2019 © Peter Krutek