Sem hodlám pí-  ... Späť ...        ... Som aj otec
sať len rýchle                ... Alia Bhatt
a okamžité vý-             ... Wolkrova polianka
prsky  svojej              ... Úžitkový umelec
chorej mysle.         ... Dunningov-Krugerov efekt
Odjakživa sa u          ... Záhradná č. 44, Ixtlan
mňa prejavuje                   ... Možno
istá   silná          ... Prečo už nepíšem hudbu
exibicionisti-          ... Tisy v detoxe (remake)
cká  potreba,            ... Konkurz na mecenáša
ukazovať hoci-                   ... Janko
čo,a aj keď to      ... Len malá cena za najkrajšiu lož
tu bude čítať      ... Narodil som sa pre túto chvíľu
asi  praúplný               ... August letmo
nikto,  exi-             ... Úžasné Slovensko
stuje maličká,               ... Rothko Chapel
no pre mňa  i           ... Mauglí na konci sveta
tak prevelice           ... O divadle a televízii
šteklivá mož-           ... Konvalinkový ruženec
nosť,že niekto          ... Zoznam nevolaných čísel
sa predsa len                  ... Akcia!
nájde. Všetky                  ... Pravda
postavy,príbe-               ... Som romantik
hy a miesta sú              ... Nie som umelec
často  vykon-                   ... Viac
štruované tak,                 ... O poézii
aby bolo zrej-                ... O umelcoch
mé, že stredom                   ... Ženy
vesmíru som ja           ... Krutá cena za pravdu
- moja narcis-         ... To si prečo urobil, Drahý
tická pompéz-              ... Kokocké klišé 2
nosť   a môj                 ... Interview
stále viac a         ... Večerný marazmus podeniek
viac slabnúci               ... Kokocké klišé
a viac  menej             ... Nevyšla mi kniška
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne                   ... Ďalej
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom            2007-2019 © Peter Krutek