Sem hodlám pí-    ... Úvod ...         ... Pravda
sať len rýchle               ... Som romantik
a okamžité vý-              ... Nie som umelec
prsky  svojej                   ... Viac
chorej mysle.                 ... O poézii
Odjakživa sa u                ... O umelcoch
mňa prejavuje                   ... Ženy
istá   silná           ... Krutá cena za pravdu
exibicionisti-         ... To si prečo urobil, Drahý
cká  potreba,               ... Kokocké klišé
ukazovať hoci-                 ... Interview
čo,a aj keď to         ... Večerný marazmus podeniek
tu bude čítať               ... Kokocké klišé
asi  praúplný             ... Nevyšla mi kniška
nikto,  exi-
stuje maličká,
no pre mňa  i
tak prevelice                   ... Ďalej
šteklivá mož-
nosť,že niekto
sa predsa len
nájde. Všetky
postavy,príbe-
hy a miesta sú
často  vykon-
štruované tak,
aby bolo zrej-
mé, že stredom
vesmíru som ja
- moja narcis-
tická pompéz-
nosť   a môj
stále viac a
viac slabnúci
a viac  menej
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom            2007-2018 © Peter Krutek