Sem hodlám pí-  ... Úvod ...  ... Dunningov-Krugerov efekt
sať len rýchle          ... Záhradná č. 44, Ixtlan
a okamžité vý-                   ... Možno
prsky  svojej          ... Prečo už nepíšem hudbu
chorej mysle.          ... Tisy v detoxe (remake)
Odjakživa sa u            ... Konkurz na mecenáša
mňa prejavuje                   ... Janko
istá   silná      ... Len malá cena za najkrajšiu lož
exibicionisti-      ... Narodil som sa pre túto chvíľu
cká  potreba,               ... August letmo
ukazovať hoci-             ... Úžasné Slovensko
čo,a aj keď to               ... Rothko Chapel
tu bude čítať           ... Mauglí na konci sveta
asi  praúplný           ... O divadle a televízii
nikto,  exi-           ... Konvalinkový ruženec
stuje maličká,          ... Zoznam nevolaných čísel
no pre mňa  i                  ... Akcia!
tak prevelice                  ... Pravda
šteklivá mož-               ... Som romantik
nosť,že niekto              ... Nie som umelec
sa predsa len                   ... Viac
nájde. Všetky                 ... O poézii
postavy,príbe-                ... O umelcoch
hy a miesta sú                   ... Ženy
často  vykon-           ... Krutá cena za pravdu
štruované tak,         ... To si prečo urobil, Drahý
aby bolo zrej-               ... Kokocké klišé
mé, že stredom                 ... Interview
vesmíru som ja         ... Večerný marazmus podeniek
- moja narcis-               ... Kokocké klišé
tická pompéz-             ... Nevyšla mi kniška
nosť   a môj
stále viac a
viac slabnúci
a viac  menej                   ... Ďalej
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom            2007-2019 © Peter Krutek