Sem hodlám pí-  ... Úvod ...          ... O poézii
sať len rýchle                ... O umelcoch
a okamžité vý-                   ... Ženy
prsky  svojej           ... Krutá cena za pravdu
chorej mysle.                ... Bulvár 4242
Odjakživa sa u               ... Kokocké klišé
mňa prejavuje                 ... Interview
istá   silná         ... Večerný marazmus podeniek
exibicionisti-               ... Kokocké klišé
cká  potreba,             ... Nevyšla mi kniška
ukazovať hoci-
čo,a aj keď to
tu bude čítať
asi  praúplný                   ... Ďalej
nikto,  exi-
stuje maličká,
no pre mňa  i
tak prevelice
šteklivá mož-
nosť,že niekto
sa predsa len
nájde. Všetky
postavy,príbe-
hy a miesta sú
často  vykon-
štruované tak,
aby bolo zrej-
mé, že stredom
vesmíru som ja
- moja narcis-
tická pompéz-
nosť   a môj
stále viac a
viac slabnúci
a viac  menej
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom            2007-2018 © Peter Krutek