Sem hodlám pí-  ... Úvod ...  ... Zoznam nevolaných čísel
sať len rýchle                  ... Akcia!
a okamžité vý-                  ... Pravda
prsky  svojej               ... Som romantik
chorej mysle.              ... Nie som umelec
Odjakživa sa u                   ... Viac
mňa prejavuje                 ... O poézii
istá   silná                ... O umelcoch
exibicionisti-                   ... Ženy
cká  potreba,           ... Krutá cena za pravdu
ukazovať hoci-         ... To si prečo urobil, Drahý
čo,a aj keď to               ... Kokocké klišé
tu bude čítať                 ... Interview
asi  praúplný         ... Večerný marazmus podeniek
nikto,  exi-               ... Kokocké klišé
stuje maličká,             ... Nevyšla mi kniška
no pre mňa  i
tak prevelice
šteklivá mož-
nosť,že niekto                   ... Ďalej
sa predsa len
nájde. Všetky
postavy,príbe-
hy a miesta sú
často  vykon-
štruované tak,
aby bolo zrej-
mé, že stredom
vesmíru som ja
- moja narcis-
tická pompéz-
nosť   a môj
stále viac a
viac slabnúci
a viac  menej
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom            2007-2018 © Peter Krutek