Sem hodlám pí-   ... Späť ...   ... Čárlího krvavý koniec
sať len rýchle               ... A behom Forrest
a okamžité vý-            ... Literárne periodikum
prsky  svojej         ... Peter Krutek (milá balada)
chorej mysle.          ... Namotivujte ma pán Toman
Odjakživa sa u                   ... Braček
mňa prejavuje                    ... uran
istá   silná                 ... Don mochito
exibicionisti-                   ... Gazela
cká  potreba,              ... Teľací medailónik
ukazovať hoci-   ... Svätá trojica, Grácie a švédska trojka
čo,a aj keď to             ... Inštitucionalizácia
tu bude čítať             ... Koho tam máš a iné
asi  praúplný                   ... Drozda
nikto,  exi-                    ... Číro
stuje maličká,             ... Nie som ani ateista
no pre mňa  i                  ... Tádadída
tak prevelice                    ... Tvár
šteklivá mož-           ... Tancoval som s chlapom
nosť,že niekto                  ... kruto.sk
sa predsa len            ... Krutá cena za pravdu
nájde. Všetky                  ... Prečo nie
postavy,príbe-               ... Volebný špeciál
hy a miesta sú                   ... Básnik
často  vykon-           ... Ďalšia zaručená metóda
štruované tak,             ... Zem zostane agrárna
aby bolo zrej-                ... Piča z plastu
mé, že stredom                ... Juraj Krutek
vesmíru som ja               ... Som veľmi drzý
- moja narcis-              ... Mocné bosoráctvo
tická pompéz-               ... Ad hoc hypotéza
nosť   a môj        ... Tenká ruja z Rybalkovej č. 10
stále viac a                   ... Kliatba
viac slabnúci                    ... Rašn
a viac  menej                  ... Medohlasé
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne                    ... Ďalej
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom            2007-2018 © Peter Krutek