Sem hodlám pí-    ... Späť ...    ... Myšlienka
sať len rýchle          ... Vidim ťa, lišiačik
a okamžité vý-            ... Spievať s nimi
prsky  svojej        ... Aj keď to dosť tlačilo
chorej mysle.                 ... ONA
Odjakživa sa u            ... Celé to dobro
mňa prejavuje                ... Akné!
istá   silná       ... Čierna je otázka odvahy
exibicionisti-        ... Nevojak medzi včelami
cká  potreba,       ... Pevne sarkastickí zmrdi
ukazovať hoci-      ... Štrkáč je pútavý na konci
čo,a aj keď to          ... Virulentnosť uoaa
tu bude čítať    ... Zaliate v Rubensových obrazoch
asi  praúplný           ... Harry a Hermiona
nikto,  exi-           ... Chcem si kresliť
stuje maličká,  ... Trojstupňová metóda náhleho vstupu
no pre mňa  i              ... Video ROSA
tak prevelice       ... Po hladkých koľajničkách
šteklivá mož-           ... Fregata Vznešená
nosť,že niekto    ... Nositeľ bielych konských zubov
sa predsa len    ... Na hranici dobrého priateľstva
nájde. Všetky             ... Ja a Adonis
postavy,príbe-               ... No, poď!
hy a miesta sú        ... Ťarcha najkrajších pŕs
často  vykon-          ... Periférne geniálny
štruované tak,           ... To sladké krehko
aby bolo zrej-      ... Teória neparfémovanej vône
mé, že stredom              ... poŠUŠKAné
vesmíru som ja           ... Bastetina kňažka
- moja narcis-          ... Macherskí sedláci
tická pompéz-           ... Doobeda v exile
nosť   a môj             ... Sekundantky
stále viac a            ... Knieža mačkin
viac slabnúci            ... Paňický strach
a viac  menej     ... Ťa nemôžem vnímať z podhľadu
už   celkom             ... Dejvit Bouvi
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne
stotožňovať so                ... Ďalej
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom         2007-2018 © Peter Krutek