Možno keby som  ... Úvod ...  ... Prestúpená túžbou cikať
nepostrádal tú      ... Okamžité meteory a podrobná noc
ženu v zelenom        ... Hrnčiar,ktorý miluje špirály
plášti, alebo          ... Zamrzol som v trinástich
keby som v se-              ... Smäd vnútrozemia
demnástich ne-
stretol sochá-
ra Petra Vala-
cha,alebo keby
moja babka ne-
písala verše v
maďarčine,snáď
by som nepísal
nič ani ja.Ale
asi najviacej
kvôli tomu, že
som dlho mučil
svoju mamu in-
terpretáciou 
ľudového textu
-musela mi to-
tiž  čítať do
nemoty všeli-
jaké rozprávky
a príbehy. Tak
preto snáď, to
robím a nie je
zrejmé,kedy ma
to draplo,chce
to byť už raz
silno záhadné.
Mama mi už ne-
čita,ale stále
túžim po tých
najpestrejších
príbehoch, už
nemám koho te-
rorizovať, že
nespi, nezívaj
- čítaj mami -
kým nás mesiac
nepresekne sy-
rovým kindžal-
om a neuvidíme
Predaný sen...
Píšem si svoje
príbehy, o tom
že som frajer,
že letím,všet-
ky dievčatá sú
moje (zdravím,
Hermann)že som
veľký a dôle-
žitý, a že som
na ceste inam.            2007-2018 © Peter Krutek